• ۰۲۱-۸۸۵۱۸۹۴۴

 

 

 

 

کد ثبت نام

برگزاری نوع دوره دروس روز شروع  پایان ساعت شهریه (تومان)
باز آنلاین عادی A1-4 10,11,12 یکشنبه و سه شنبه 1401/12/21 1402/02/31 18:45-20:15 550,000
باز آنلاین عادی J1-2   یکشنبه و پنجشنبه 1401/11/27 1402/02/07 17:00-18:30 650،000
باز آنلاین عادی K1-3   شنبه و دوشنبه 1401/11/24 1402/02/04 18:30-20:00 600،000
باز آنلاین عادی T2-4   یکشنبه و سه شنبه   1401/11/23 1402/01/27 17:00-18:30 650،000
باز حضوری فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

یکشنبه و سه شنبه   1401/11/23 1402/03/21    14:00-17:00    2,500,000
باز آنلاین فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

  شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه  1401/11/23  1402/02/31  20:30-22:00 2,500,000 
باز آنلاین عادی A2-4

10,11,12

یکشنبه و سه شنبه 1401/11/23 1402/01/27 17:00-18:30 600،000
باز آنلاین عادی A1-2 4,5,6 شنبه و چهارشنبه 1401/11/19 1402/02/06 17:00-18:30 550,000
باز آنلاین عادی A1-3 7,8,9 شنبه و چهارشنبه 1401/11/19 1402/02/06 18:45-20:15 550,000
باز آنلاین عادی A2-3 7,8,9 شنبه و چهارشنبه 1401/11/19 1402/02/06 18:45-20:15 600،000
باز آنلاین عادی B1-1 1,2 شنبه و چهارشنبه 1401/11/19 1402/02/06 18:45-20:15 700،000
باز آنلاین عادی A1-3 7,8,9 یکشنبه و سه شنبه 1401/11/18 1402/01/22 17:00-18:30 550,000
باز آنلاین عادی A1-4 10,11,12 یکشنبه و سه شنبه 1401/11/18 1402/01/22 18:45-20:15 550,000
باز آنلاین عادی A2-2 4,5,6 یکشنبه و سه شنبه 1401/11/18 1402/01/22 18:45-20:15 600،000
باز آنلاین عادی A2-4 10,11,12 یکشنبه و سه شنبه 1401/11/18 1402/01/22 17:00-18:30 600،000
باز آنلاین عادی B1-6 11,12 یکشنبه و سه شنبه 1401/11/18 1402/01/22 18:45-20:15 700،000
باز حضوری عادی A1-1 1,2,3 پنجشنبه ها 1401/11/13 1401/12/25 17:30-20:30 650،000
باز حضوری عادی A1-2 4,5,6 پنجشنبه ها 1401/11/13 1401/12/25  10:00-13:00 650،000
باز حضوری عادی A1-2 4,5,6 پنجشنبه ها 1401/11/13 1401/12/25 10:00-13:00 650،000
باز حضوری عادی A1-3 7,8,9 پنجشنبه ها 1401/11/13 1401/12/25 10:00-13:00 650،000
باز حضوری عادی A1-3 7,8,9 پنجشنبه ها 1401/11/13 1401/12/25 14:00-17:00 650،000
باز حضوری عادی A1-4 10,11,12 پنجشنبه ها 1401/11/13 1401/12/25 14:00-17:00 650،000
باز آنلاین عادی A1-3 7,8,9 روزهای زوج 1401/11/12 1401/12/22 18:45-20:15 550,000
باز آنلاین عادی A1-4 10,11,12 روزهای زوج 1401/11/12 1401/12/22 17:00-18:30 550,000
باز آنلاین عادی A1-4 10,11,12 روزهای زوج 1401/11/12 1401/12/22 18:45-20:15 550,000
باز آنلاین عادی A2-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/11/12 1401/12/22 17:00-18:30 600،000
باز آنلاین عادی A2-1 1,2,3 شنبه و چهارشنبه 1401/11/12 1402/01/30 18:45-20:15 600،000
باز آنلاین عادی A2-2 4,5,6 روزهای زوج 1401/11/12 1401/12/22 18:45-20:15 600،000
باز آنلاین فوق فشرده A2

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

 شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه  1401/11/03 1402/02/12   20:30-22:00  3،000،000
بسته حضوری عادی A1-1

1,2,3

پنجشنبه ها 1401/10/29  1401/12/11 14:00-17:00 650،000
بسته آنلاین فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه  1401/10/28  1401/12/09 20:30-22:00   2,500,000
باز آنلاین فوق فشرده A2

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

 شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه  1401/11/03 1402/02/12   20:30-22:00  3،000،000
باز آنلاین عادی A1-1 1,2,3 یکشنبه و سه شنبه 1401/10/27 1401/12/14 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

 یکشنبه و سه شنبه 1401/10/25   1402/02/17  14:00-17:00   2,500,000
بسته آنلاین عادی B1-3

5,6

پنجشنبه ها 1401/10/15 1401/11/27 14:00-17:00 700،000
بسته آنلاین عادی A1-2 4,5,6 روزهای زوج 1401/10/03 1401/11/03 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین عادی A1-3 7,8,9 روزهای زوج 1401/10/03 1401/11/03 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین عادی A1-4 10,11,12 روزهای زوج 1401/10/03 1401/11/03 17:00-18:30 550,000
بسته حضوری فوق فشرده A2

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج  1401/10/03  1401/12/10   10:00-13:00  3،000،000
بسته آنلاین عادی A2-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/10/03 1401/11/03 18:45-20:15 600،000
بسته آنلاین فوق فشرده A1  

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

 

شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه 1401/09/26 1401/12/15   20:30-22:00 2,500,000
بسته حضوری عادی A1-1 1,2,3 پنجشنبه ها 1401/09/24 1401/11/06 10:00-13:00 650،000
بسته حضوری عادی A1-1 1,2,3 پنجشنبه ها 1401/09/24 1401/11/06 10:00-13:00 650،000
بسته حضوری عادی A1-2 4,5,6 پنجشنبه ها 1401/09/24 1401/11/06 10:00-13:00 650،000
بسته حضوری عادی A1-2 4,5,6 پنجشنبه ها 1401/09/24 1401/11/06 14:00-17:00 650،000
بسته حضوری عادی A1-3 7,8,9 پنجشنبه ها 1401/09/24 1401/11/06 14:00-17:00 650،000
بسته آنلاین عادی A1-1 1,2,3 یکشنبه و سه شنبه 1401/09/20 1401/11/09 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین عادی T-2 - یکشنبه و سه شنبه 1401/09/20 1401/11/09 17:00-18:30 650،000
بسته آنلاین عادی A1-2 4,5,6 یکشنبه و سه شنبه 1401/09/20 1401/11/09 17:00-18:30 550,000
بسته آنلاین عادی A1-3 7,8,9 یکشنبه و سه شنبه 1401/09/20 1401/11/09 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین عادی A2-1 1,2,3 یکشنبه و سه شنبه 1401/09/20 1401/11/09 18:45-20:15 600،000
بسته آنلاین عادی A2-3 7,8,9 یکشنبه و سه شنبه 1401/09/20 1401/11/09 17:00-18:30 600،000
بسته آنلاین عادی B1-5 9,10 یکشنبه و سه شنبه 1401/09/20 1401/11/09 18:45-20:15 700،000
بسته آنلاین عادی A1-1 1,2,3 شنبه و چهارشنبه 1401/09/19 1401/11/05 17:00-18:30 550,000
بسته آنلاین عادی A1-2 4,5,6 شنبه و چهارشنبه 1401/09/19 1401/11/05 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین عادی A1-2 4,5,6 روزهای زوج 1401/09/19 1401/10/19 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین عادی A1-3 7,8,9 روزهای زوج 1401/09/19 1401/10/19 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین عادی A1-4 10,11,12 شنبه و چهارشنبه 1401/09/19 1401/11/05 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین عادی A1-4 10,11,12 روزهای زوج 1401/09/19 1401/10/19 17:00-18:30 550,000
بسته آنلاین عادی A2-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/09/19 1401/10/19 18:45-20:15 600،000
بسته آنلاین عادی A2-2 4,5,6 شنبه و چهارشنبه 1401/09/19 1401/11/05 18:45-20:15 600،000
بسته آنلاین عادی A2-4 10,11,12 شنبه و چهارشنبه 1401/09/19 1401/11/05 18:45-20:15 600،000
بسته آنلاین عادی B2-3 5,6 روزهای زوج 1401/09/19 1401/10/05 17:00-18:30 750،000
بسته آنلاین عادی A1-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/08/23 1401/09/23 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین عادی A1-2 4,5,6 روزهای زوج 1401/08/23 1401/09/23 18:45-20:15 550,000
بسته آنلاین عادی B1-2 3,4 پنجشنبه ها 1401/08/12 1401/09/24 14:00-17:00 700،000
بسته آنلاین فوق فشرده A1

 

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

 

شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه  1401/08/01  1401/10/17 20:30-22:00 2،500،000 
بسته حضوری عادی A1-1

1،2،3

پنجشنبه ها  1401/07/28 1401/09/06 10:00-13:00 650،000 
بسته آنلاین عادی A1-1

1,2,3

شنبه و چهارشنبه 1401/07/23 1401/09/09 18:45-20:15 550,000
بسته حضوری عادی A1-1

1،2،3

پنجشنبه ها  1401/07/21 1401/09/06 14:00-17:00 650،000 
بسته آنلاین عادی A1-1

1،2،3

یکشنبه سه شنبه

1401/07/19 1401/06/03 17:00-18:30 550،000 
بسته حضوری فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج 1401/06/28 1401/09/05 10:00-13:00 2،500،000
بسته آنلاین عادی B2-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/16 17:00-18:30 600،000
بسته آنلاین عادی A2-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/16 18:45-20:15 550،000
بسته آنلاین عادی A1-4 10,11,12 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/16 17:00-18:30 550،000
بسته آنلاین عادی A1-3 7,8,9 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/16 18:45-20:15 550،000
بسته آنلاین عادی A1-2 4,5,6 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/16 17:00-18:30 550،000
بسته آنلاین عادی A1-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/30 18:45-20:15 550،000
بسته آنلاین عادی J-2 - شنبه چهارشنبه  1401/06/16 1401/07/30 15:00-16:30 600،000
بسته آنلاین عادی T-2 - شنبه چهارشنبه  1401/06/12 1401/07/30 15:00-16:30 600،000
بسته حضوری فوق فشرده A2

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج 1401/05/29 1401/07/02 10:00-13:00 3،000،000
بسته  حضوری عادی A1-1 1,2,3 پنجشنبه ها 1401/05/27 1401/07/07 14:00-17:00 650،000
بسته  آنلاین عادی B1-1 1,2,3 پنجشنبه ها 1401/05/27 1401/07/07 15:00-16:30 630،000
بسته  آنلاین عادی B2-6 11,12

یکشنبه پنجشنبه

1401/05/20 1401/07/27 18:00-19:30 700،000
بسته  آنلاین عادی A1-2 4,5,6 روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/19 18:45-20:15 550،000
بسته  آنلاین عادی A1-4 10,11,12 روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/19 17:00-18:30 480،000
بسته  آنلاین عادی B1-6 11,12 روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/19 17:00-18:30 630،000
بسته  آنلاین عادی A1-3 7,8,9 روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/19 17:00-18:30 480،000
بسته  آنلاین عادی A1-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/19 14:00-17:00 550،000
بسته  حضوری فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/23 14:00-17:00 2،500،000

 

 

 

 

بالا