کد ثبت نام

برگزاری نوع دوره دروس روز شروع  پایان ساعت شهریه (تومان)
باز آنلاین فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه  1401/08/01  1401/10/17 20:30-22:00 2،500،000 
بسته حضوری عادی A1-1

1،2،3

پنجشنبه ها  1401/07/21 1401/09/06 14:00-17:00 600،000 
بسته آنلاین عادی A1-1

1،2،3

یکشنبه سه شنبه

1401/07/19 1401/06/03 17:00-18:30 550،000 
بسته حضوری فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج 1401/06/28 1401/09/05 10:00-13:00 2،500،000
باز آنلاین عادی B2-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/16 17:00-18:30 600،000
باز آنلاین عادی A2-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/16 18:45-20:15 550،000
باز آنلاین عادی A1-4 10,11,12 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/16 17:00-18:30 550،000
باز آنلاین عادی A1-3 7,8,9 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/16 18:45-20:15 550،000
باز آنلاین عادی A1-2 4,5,6 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/16 17:00-18:30 550،000
باز آنلاین عادی A1-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/06/28 1401/07/30 18:45-20:15 550،000
بسته آنلاین عادی J-2 - شنبه چهارشنبه  1401/06/16 1401/07/30 15:00-16:30 600،000
بسته آنلاین عادی T-2 - شنبه چهارشنبه  1401/06/12 1401/07/30 15:00-16:30 600،000
بسته حضوری فوق فشرده A2

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج 1401/05/29 1401/07/02 10:00-13:00 3،000،000
بسته  حضوری عادی A1-1 1,2,3 پنجشنبه ها 1401/05/27 1401/07/07 14:00-17:00 650،000
بسته  آنلاین عادی B1-1 1,2,3 پنجشنبه ها 1401/05/27 1401/07/07 15:00-16:30 630،000
بسته  آنلاین عادی B2-6 11,12

یکشنبه پنجشنبه

1401/05/20 1401/07/27 18:00-19:30 700،000
بسته  آنلاین عادی A1-2 4,5,6 روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/19 18:45-20:15 550،000
بسته  آنلاین عادی A1-4 10,11,12 روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/19 17:00-18:30 480،000
بسته  آنلاین عادی B1-6 11,12 روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/19 17:00-18:30 630،000
بسته  آنلاین عادی A1-3 7,8,9 روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/19 17:00-18:30 480،000
بسته  آنلاین عادی A1-1 1,2,3 روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/19 14:00-17:00 550،000
بسته  حضوری فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/23 14:00-17:00 2،500،000
بسته  آنلاین عادی A1-1 1,2,3

یکشنبه سه شنبه

1401/05/18 1401/07/10 18:45-20:15 550،000 
بسته  آنلاین عادی  B1-3 7,8,9 

یکشنبه سه شنبه

1401/05/18 1401/07/10 18:45-20:15 630،000 
بسته  آنلاین عادی  A1-3 7,8,9 

یکشنبه سه شنبه

1401/05/18 1401/07/10 18:45-20:15 480،000 
بسته  آنلاین عادی  A1-2 4,5,6 

یکشنبه سه شنبه

1401/05/18 1401/07/10 18:45-20:15 480،000 
بسته  آنلاین عادی  T-3  -

یکشنبه سه شنبه 

1401/05/18 1401/07/10 17:00-18:30 500،000 
بسته  آنلاین عادی  A2-1 1,2,3 

یکشنبه سه شنبه 

1401/05/18 1401/07/10 17:00-18:30  530،000
بسته  آنلاین عادی A1-1 1,2,3

یکشنبه سه شنبه

1401/05/18 1401/07/10 17:00-18:30 550،000
بسته  آنلاین فشرده A2-2 4,5,6

شنبه چهارشنبه 

1401/05/12 1401/06/30 18:45-20:15 530،000 
بسته  آنلاین فوق فشرده A1-2 4,5,6

شنبه چهارشنبه 

1401/05/12 1401/06/30 18:45-20:15 550،000 
بسته  آنلاین عادی B1-3 7,8,9

شنبه چهارشنبه 

1401/05/12 1401/06/30 18:45-20:15 630،000

 

 

 

 

بالا