دوره دروس نوع دوره روزهای شروع دوره پایان دوره ساعت شهریه دوره آنلاین
A1-1 1,2,3 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/12/18 18:30-17:00 350,000
A1-2 4,5,6 ترمیک صبح شنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1400/01/07 12:00-10:30 350,000
A1-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/10/01 18:30-17:00 350,000
A1-4  10,12 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/10/01 20:15-18:45 350,000
A2-1 1,2,3 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/12/18 20:15-18:45 400,000
A2-2 4,5,6 ترمیک عصر یکشنبه،سه شنبه 1399/11/19 1400/01/03 21:30-20:00 400,000
A2-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/12/18 18:30-17:00 400,000
A2-3 7,8,9 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/12/18 20:15-18:45 400,000
A2-4 10-12 ترمیک عصر پنجشنبه ها 1399/11/09 1400/01/05 14:00-17:00 400,000
B1-1 1,2,3 ترمیک عصر شنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1400/01/07 18:30-17:00 550,000
B1-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1400/01/07 20:30-19:00 550,000
A1-1 1,2 ترمیک عصر شنبه، چهارشنبه 1399/11/15 1400/01/07 18:30-17:00 400,000
A1-1 1,2,3 ترمیک صبح شنبه،چهارشنبه 1399/09/22 1399/11/08 12:00-10:30 350,000
A1-1 1,2,3 ترمیک عصر یکشنبه،سه شنبه 1399/09/02 1399/10/16 20:15-18:45 350,000
A1-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 20:15-18:45 350,000
A1-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 20:15-18:45 350,000
A1-3 7,8,9 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 18:30-17:00 350,000
A1-4 10-12 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 18:30-17:00 350,000
A2-1 1,2,3 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 18:30-17:00 400,000
A2-3 7,8,9 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 18:30-17:00 400,000
A2-3 7,8,9 ترمیک عصر پنجشنبه 1399/09/15 1399/11/02 18:30-17:00 400,000
B1-1 1,2,3 ترمیک عصر شنبه،چهارشنبه 1399/09/22 1399/11/08 20:15-18:45 550,000
A1-1 1,2,3 ترمیک عصر پنجشنبه ها 1398/07/24 1399/09/06 14:00-17:00 350,000
A1-1 1,2,3 ترمیک عصر یکشنبه، سه شنبه 1398/08/06 1399/09/25 20:15-18:45 350,000
A1-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 18:30-17:00 350,000
A1-3 7,8,9 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 18:30-17:00 350,000
A1-4 10-12 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 18:30-17:00 350,000
A1-4 10-12 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 20:15-18:45 350,000
A1-4 10-12 ترمیک عصر یکشنبه، سه شنبه 1398/07/27 1399/09/11 21:30-20:00 350,000
A2-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 18:30-17:00 400,000
A2-2 4,5,6 ترمیک عصر پنجشنبه ها 1398/07/24 1399/09/06 14:00-17:00 400,000
A2-4 10-12 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 20:30-19:00