• ۰۲۱-۸۸۵۱۸۹۴۴

 

 

 

 

کد ثبت نام

برگزاری نوع دوره دروس روز شروع  پایان ساعت شهریه (تومان)
باز آنلاین فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

 روزهای زوج 1402/06/11   1402/09/18 22:00 - 20:00  4،000،000 
باز آنلاین فشرده A2

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

 

یک شنبه

و

 سه شنبه 

 1402/06/04 1402/09/12 22:00 - 20:30   5،000،000 
باز آنلاین عادی A2-4 10,11,12 

شنبه

و

چهارشنبه 

1402/06/04 1402/07/26  20:15 - 18:45    1،000،000
باز حضوری عادی A1-3  7,8,9 پنج شنبه  1402/06/02 1402/07/20   13:00 - 10:00  1،000،000 
بسته آنلاین عادی A1-1 1,2,3

روزهای زوج

1402/05/30  1402/07/03   20:30-22:00  1،000،000
بسته حضوری عادی A1-1 1,2,3 جمعه 1402/05/20  1402/06/31  10:00-13:00  1،000،000 
بسته آنلاین عادی T1-1  

یک شنبه

و

سه شنبه

1402/05/15  1402/06/28   16:00-17:30  1،000،000
بسته آنلاین عادی A1-1 1,2,3

یک شنبه

و

سه شنبه

1402/05/01  1402/06/14  18:45-20:15  1،000،000 
بسته آنلاین عادی J1-2  

یک شنبه

و

سه شنبه

 
1402/05/01  1402/06/14  18:30-19:30   1،000،000
بسته آنلاین عادی K2-1  

شنبه

و

چهارشنبه

1402/04/24 1402/06/08 18:30-20:00 1،000،000
بسته آنلاین عادی A1-4

10,11,12

شنبه

و

چهارشنبه

1402/04/24 1402/06/04 17:00-18:30 1،000،000
بسته آنلاین عادی B1-1 1,2

شنبه

و

چهارشنبه

1402/04/24 1402/06/08 20:30-22:00 1،500،000
بسته آنلاین عادی B2-4 7,8

یک شنبه و

سه شنبه

1402/04/25 1402/06/07 17:00-18:30 1،500،000
بسته آنلاین عادی A2-4 10,11,12

یک شنبه و

سه شنبه

1402/04/25 1402/06/07 20:30-22:00 800،000
بسته حضوری عادی A1-2

4,5,6

پنج شنبه

1402/04/01 1402/05/26 14:00-17:00 1،000،000
بسته آنلاین عادی B2-1

1,2

یک شنبه و

سه شنبه

1402/04/04  1402/05/17 17:00-18:30   1،800،000
بسته حضوری فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج

1402/04/10 1402/06/08 14:00-17:00 4،000،000
بسته آنلاین عادی A2-1

1,2,3

یک شنبه و

سه شنبه

1402/04/11   1402/05/24  17:00-18:30  1،200،000
بسته آنلاین عادی A2-2

4,5,6

یک شنبه و

سه شنبه

1402/04/11 1402/05/24 18:45-20:15 1،000،000
بسته حضوری گرامر Gramatica A1

کل گرامر

پنج شنبه 1402/04/15 1402/04/15 17:30-21:00 0
بسته آنلاین عادی A1-3

7,8,9

روزهای

زوج

1402/04/17 1402/05/16 18:45-20:15 1،000،000
بسته آنلاین عادی A2-1

1,2,3

شنبه

و

چهارشنبه

1402/04/21 1402/06/04 18:45-20:15 1،200،000
بسته حضوری عادی A1-1

1,2,3

پنج شنبه

1402/04/29 1402/06/16 10:00-13:00 1،000،000
بسته آنلاین عادی A1-1

1,2,3

روزهای زوج 1402/04/31 1402/05/30 20:30-22:00 1،000،000
بسته حضوری فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج   1402/03/31  1402/05/30  14:00-17:00 4،000،000
بسته آنلاین عادی A1-1

1,2,3

روزهای زوج 1402/03/31  1402/04/31 18:45-20:15 1،000،000
بسته حضوری عادی A1-1

1,2,3

پنجشنبه ها 1402/03/18 1402/05/12 14:00-17:00 1،000،000
بسته آنلاین فوق فشرده A2

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه  1402/03/08   1402/05/23  20:30-22:00 4,000,000 
بسته آنلاین فوق فشرده B1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

 شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه 1402/03/07   1402/06/20  20:30-22:00  5,500,000 
بسته آنلاین عادی A1-2 4,5,6

روزهای زوج

1402/03/06 1402/04/07 18:45-20:15 750،000
بسته آنلاین عادی A2-2 4,5,6

روزهای زوج

1402/03/06 1402/04/07 18:45-20:15 900،000
بسته آنلاین عادی B1-4 7,8

پنجشنبه ها

1402/03/04 1402/04/22 14:00-17:00 1,000,000
بسته آنلاین عادی A2-1 1,2,3

روزهای زوج

1402/03/03 1402/04/05 20:00-21:30 900،000
بسته آنلاین عادی J1-1  

یکشنبه و

سه شنبه

 1402/03/02  1402/04/20  18:00-19:00 1,000,000 
بسته آنلاین عادی B2-3 5,6

یکشنبه و

سه شنبه

 1402/02/24 1402/04/13   17:00-18:30 1,300,000
بسته آنلاین عادی A1-3 7,8,9

شنبه و چهارشنبه

1402/02/23 1402/04/07 17:00-18:30 750،000
بسته آنلاین عادی A1-4 10,11,12

شنبه و چهارشنبه

1402/02/23 1402/04/07 18:45-20:15 750،000
بسته آنلاین عادی K1-4  

شنبه و چهارشنبه

1402/02/23 1402/04/07 18:30-20:00 1,000,000
بسته آنلاین عادی A2-4

10,11,12

شنبه و چهارشنبه

1402/02/20 1402/04/03 20:30-22:00 800،000
بسته حضوری عادی A1-1

1,2,3

پنجشنبه ها

1402/02/14 1402/03/25 14:00-17:00 800،000
بسته آنلاین عادی A1-1

1,2,3

یکشنبه و

سه شنبه

1402/02/31 1402/04/18 18:45-20:15 750،000
بسته حضوری فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج 1402/02/16  1402/04/17   10:00-13:00  3،200،000
بسته آنلاین فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه 1402/02/30 1402/05/14 20:30-22:00 3,200,000
بسته حضوری عادی A1-1

1,2,3

پنجشنبه ها 1402/01/31 1402/03/11 10:00-13:00 800،000
بسته آنلاین عادی A1-1

1,2,3

روزهای زوج 1402/01/26 1402/02/27 18:45-20:15 750،000
بسته حضوری عادی A1-2

4,5,6

پنجشنبه ها 1402/01/17 1402/03/04 17:30-20:30 800،000
بسته حضوری عادی A1-2

4,5,6

پنجشنبه ها 1402/01/17 1402/03/04 14:00-17:00 800،000
بسته حضوری عادی A1-3

7,8,9

پنجشنبه ها 1402/01/17 1402/03/04 10:00-13:00 800،000
بسته حضوری عادی A1-4

10,11,12

پنجشنبه ها 1402/01/17 1402/03/04 14:00-17:00 800،000
بسته حضوری فوق فشرده B1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج 1402/01/26   1402/05/04 10:00-13:00     5,500,000
بسته آنلاین عادی A1-2

4,5,6

یکشنبه و سه شنبه 1402/01/15  1402/03/07 18:45-20:15 750،000
بسته آنلاین فوق فشرده A2

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

 شنبه یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه 1402/01/29   1402/04/18  20:00-21:30 4,000,000 
بسته آنلاین عادی B1-6

11,12

یکشنبه و سه شنبه 1402/01/15 1402/03/07 18:45-20:15 1,000,000
بسته آنلاین عادی C1-1

1,2

یکشنبه و سه شنبه 1402/01/20 1402/03/17 20:00-21:30 1,500,000
بسته حضوری عادی A1-1

1,2,3

روزهای زوج 1402/01/14 1402/02/16 17:00-18:30 800،000
بسته آنلاین عادی A1-4

10,11,12

روزهای زوج 1402/01/19 1402/02/23 18:45-20:15 750،000
بسته آنلاین عادی A2-1

1,2,3

روزهای زوج 1402/01/26 1402/02/27 18:45-20:15 800،000
بسته آنلاین عادی A2-2

4,5,6

شنبه و چهارشنبه 1402/01/30 1402/03/17 18:45-20:15 800،000
بسته  حضوری فوق فشرده A1

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12

روزهای زوج 1401/05/19 1401/07/23 14:00-17:00 2،500،000

 

 

 

 

بالا