• ۰۲۱-۸۸۵۱۸۹۴۴

  برنامه دوره های آموزشی گروهی 

دوره

نوع

روز

ساعت

برگزاری

کتاب

دروس

شروع

پایان

T1-1

ترمیک

دوشنبه چهارشنبه

16-17

آنلاین

Gente Joven

-

03/21

05/15

K1-1

ترمیک

دوشنبه چهارشنبه

15-16

آنلاین

Lolq y Leo

-

03/21

05/15

A1-1

ترمیک

روزهای زوج

22-20:30

آنلاین

Nuevo Prisma

1،2،3

03/19

04/20

A1-1

ترمیک

پنجشنبه ها

10-13

حضوری

Nuevo Prisma

1،2،3

02/27

08/04

A2-3

ترمیک

پنجشنبه ها

10-13

حضوری

Nuevo Prisma

7،8،9

02/20

04/01

A1-1

ترمیک

روزهای زوج

22-20:30

آنلاین

Nuevo Prisma

1،2،3

02/11

03/05

A2-1

ترمیک

پنجشنبه ها

14-17

حضوری

Nuevo Prisma

1،2،3

02/06

03/18

A1-1

ترمیک

پنجشنبه ها

14-17

حضوری

Nuevo Prisma

1،2،3

01/30

03/11

A2-1

ترمیک

یکشنبه سه شنبه

18:45-20:15

آنلاین

Nuevo Prisma

1،2،3

01/28

03/15

A2

فشرده

یکشنبه سه شنبه

10-13

حضوری

Nuevo Prisma

1 تا 12

01/26

07/05

A2-2

ترمیک

یکشنبه سه شنبه

18:45-20:15

آنلاین

Nuevo Prisma

4،5،6

01/19

06/03

A1-2

ترمیک

یکشنبه سه شنبه

18:45-20:15

آنلاین

Nuevo Prisma

4،5،6

01/19

06/03

B1-3

ترمیک

یکشنبه سه شنبه

18:45-20:15

آنلاین

Nuevo Prisma

5،6

01/19

06/03

A2

فشرده

یکشنبه سه شنبه

20-22

آنلاین

Nuevo Prisma

1 تا 12

01/19

20/06

K3-1

ترمیک

شنبه چهارشنبه

18:30-20

آنلاین

Lola y Leo

-

01/18

03/12

A2-3

ترمیک

روزهای زوج

18:45-20:15

آنلاین

Nuevo Prisma

7،8،9

01/18

03/26

B1-a

فشرده

روزهای زوج

20-22

آنلاین

Nuevo Prisma

1 تا 6

01/18

06/04

 

بالا