نام دوره درس
نوع دوره روزهای شروع دوره پایان دوره ساعت کلاس شهریه- تومان
A2-3 7,8,9 ترمیک جمعه ها
1398/06/29 1398/08/17 10:00-13:00 380,000
A1-2 4,5,6 ترمیک جمعه ها 1398/06/26 1398/09/08 10:00-13:00 330,000
A1-1 1,2,3 ترمیک شنبه، چهارشنبه 1398/07/17 1398/08/29 10:00-11:30 300,000
A1-3 7,8,9 ترمیک یکشنبه، سه شنبه 1398/07/07 1398/08/28 17:00-18:30 300,000
A1-3 1,2,3 ترمیک پنجشنبه ها
1398/07/04 1398/08/16 10:00-13:00 330,000
A2-3 7,8,9
 ترمیک  جمعه ها
1398/06/29
1398/08/17
10:00-13:00
380,000
A1-1  1,2,3 فشرده شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1398/07/01 1398/08/04 20:00-18:30 300,000
A1-1
1,2,3 ترمیک پنجشنبه ها
1398/07/04
1398/08/16
10:00-13:00
330,000
A1-1
1,2,3
ترمیک پنجشنبه ها
1398/08/23
1398/10/05 14:00-17:00
330,000
A1-1
1,2,3
ترمیک یکشنبه، سه شنبه 1398/08/12 1398/09/26
10:00-11:30 300,000
A1-1
1,2,3
ترمیک
شنبه،دوشنبه،چهارشنبه
1398/08/11 1398/09/13
20:00-18:30 330,000

A1

1-12 فشرده شنبه،دوشنبه،چهارشنبه
1398/08/11
1398/10/07
14:00-17:00
1,200,000
B1-1 1,2,3 ترمیک
پنجشنبه ها  1398/08/30
1398/10/12
14:00-17:00
450,000
KC-1 ترمیک شنبه، چهارشنبه 1398/08/18 1398/09/21
17:00-18:30