نام دوره          

درس         

نوع دوره         

روزهای                                       

شروع دوره         

پایان دوره           

ساعت کلاس      

شهریه- تومان    

A2-3

7,8,9

ترمیک

جمعه ها

1398/06/29

1398/08/17

10:00-13:00

380,000

A1-2

4,5,6

ترمیک

جمعه ها

1398/06/26

1398/09/08

10:00-13:00

330,000

A1-1

1,2,3

ترمیک

شنبه، چهارشنبه

1398/07/17

1398/08/29

10:00-11:30

300,000

A1-3

7,8,9

ترمیک

یکشنبه، سه شنبه

1398/07/07

1398/08/28

17:00-18:30

300,000

A1-3

1,2,3

ترمیک

پنجشنبه ها

1398/07/04

1398/08/16

10:00-13:00

330,000

A2-3

7,8,9

 ترمیک

 جمعه ها

1398/06/29

1398/08/17

10:00-13:00

380,000

A1-1

 1,2,3

فشرده

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

1398/07/01

1398/08/04

20:00-18:30

300,000

A1-1

1,2,3

ترمیک

پنجشنبه ها

1398/07/04

1398/08/16

10:00-13:00

330,000

A1-1

1,2,3

ترمیک

پنجشنبه ها

1398/08/23

1398/10/05

14:00-17:00

330,000

A1-1

1,2,3

ترمیک

یکشنبه، سه شنبه

1398/08/12

1398/09/26

10:00-11:30

300,000

A1-1

1,2,3

ترمیک

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

1398/08/11

1398/09/13

20:00-18:30

330,000

A1

1-12

فشرده

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

1398/08/11

1398/10/07

14:00-17:00

1,200,000

B1-1

1,2,3

ترمیک

پنجشنبه ها 

1398/08/30

1398/10/12

14:00-17:00

450,000

KC-1

ترمیک

شنبه، چهارشنبه

1398/08/18

1398/09/21

17:00-18:30 

A1-2

4,5,6

ترمیک 

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 

1398/08/11 

1398/09/13 

 20:00-18:30

300,000 

A1-2

4,5,6

ترمیک

یکشنبه، سه شنبه 

1398/08/19 

1398/09/26 

 20:00-18:30

300,000 

A1-2

4,5,6

ترمیک

جمعه ها 

1398/09/01 

1398/10/13 

10:00-13:00 

330,000 

A1-3 

7,8,9

ترمیک 

یکشنبه، سه شنبه 

1398/08/19 

1398/10/03 

 20:00-18:30

300,000 

A2-2 

4,5,6 

ترمیک 

شنبه، چهارشنبه 

1398/08/11 

 1398/09/30

17:00-18:30 

350,000