• ۰۲۱-۸۸۵۱۸۹۴۴

 

 

ترم جلسه در هفته

تعداد جلسات

A1/A2

تعداد جلسات

B1/B2/C1/C2

طول دوره

طول کل دوره مقطع

A1/A2

طول کل دوره مقطع

B1/B2/C1C2

سه روز در هفته عادی 3 14+1 14+1  6 هفته 6 ماه 9 ماه
دو روز در هفته عادی 2 14+1 14+1  7 هفته 8 ماه 10 ماه
یک روز فشرده 2 14+1 14+1  7 هفته 8 ماه 10 ماه
دو روز فشرده 4 54+4 82+4  14 هفته 3.5 ماه 5.5 ماه
پنج روز فشرده 5 54+4 82+4  11 هفته 3 ماه 4.5 ماه
سه روز فوق فشرده 6 54+4 82+4  10 هفته  2.5 ماه  3.5 ماه

 

کلاسهای حضوری در محل آموزشگاه زبان سروانتس برگزار می گردند.منبع درسی در کلاسهای ترمیک کالج سروانتس کتاب Nuevo Prisma می باشد.

مقاطع A1 و A2 به صورت 4 ترمه و مقاطع B و C به صورت 6 ترمه برگزار می گردند.

در هر ترم A1 و A2 سه درس و در مقاطع دیگر دو درس از کتاب تدریس می شود.

ترم های فوق فشرده به صورت تمام مقطع برگزار می شود ( برای مثال تمام سطوح A1 در یک ترم برگزار می شوند).

دوره های خصوصی بنا بر نیاز و زمان آزاد متقاضی و پس از هماهنگی با مدرس در محل آموزشگاه و یا پورتال موسسه به صورت آنلاین برگزار می گردد.

کلاسهای آنلاین در پورتال موسسه و در بستر آموزشی اختصاصی بیگ بلو باتن کالج برگزار می گردد.

دوره های ترمیک سه روز در هفته در روزهای زوج و دوره های دو روز در هفته در روزهای یکشنبه/سه شنبه و یا شنبه/چهارشنبه برگزار می شوند.

دوره های یک روز در هفته مطابق با برنامه آموزشگاه در روزهای پنجشبه و یا جمعه به صورت دو جلسه پیاپی برگزار می شوند.

دوره های فوق فشرده فعلا صرفا به صورت حضوری و در محل آموزشگاه برگزار خواهند شد.

دوره های چهار جلسه در هفته به صورت دو روز در هفته و هر روز دو جلسه برگزار خواهند گردید. 

 

 

بالا