فرم ثبت نام

برای ثبت نام در دوره مربوطه لطفا فرم ذیل را تکمیل نموده و رسید مبلغ شهریه ترمیک را در بخش ارسال رسید پرداخت به صورت تصویر jpg, png و یا bmp ارسال نمایید
قابل پرداخت به کارت شماره 6848 – 5737 – 2910 - 5022 به نام سید محمد مهدی شبیری
Please let us know your email address.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
فرمت ورودی قابل قبول : jpg, bmp, png
اعتبار سنجی
ورودی نامعتبر