موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک سه روز در هفته سطح A1-1 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 10 شهریور ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 19:30-18:00

 

**   زبان اسپانیایی در این دوره از سطح صفر تدریس خواهد شد

*** در این دوره دروس یک تا چهار از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید