دوره A1-2

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 26 مهر ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 10:00 تا 13:00
  • خاتمه دوره 8 آذر ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 26 مهر ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 10:00 تا 13:00
  • خاتمه دوره 8 آذر ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه صبح روزهای شنبه و چهارشنبه سطح A1-1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 17 مهر  ماه 1398
  • روزهای شنبه چهارشنبه ، ساعت 10:00 تا 11:30
  • خاتمه دوره 29 آبان ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید فشرده ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 14 آبان ماه 1397
  • روزهای زوج ، ساعت 14:00-17:00
  • طول دوره 2 هفته و نیم

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 28 اردیبهشت  ماه 1398
  • روزهای زوج ، ساعت 18:30-17:00
  • خاتمه دوره 29 خرداد ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-3 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 24 خرداد  ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 10:00 تا 13:00
  • خاتمه دوره 4 مرداد ماه ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-4 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 1 تیر ماه 1398
  • روزهای شنبه و چهارشنبه ، ساعت 18:30-17:00
  • خاتمه دوره 19 مرداد ماه 

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A2-1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 27 اردیبهشت  ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 9:00 تا 12:00
  • خاتمه دوره 4 مرداد ماه ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید