دوره فشرده

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 26 مهر ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 10:00 تا 13:00
  • خاتمه دوره 8 آذر ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 26 مهر ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 10:00 تا 13:00
  • خاتمه دوره 8 آذر ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک فشرده سطح A1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 13 مرداد ماه 1397
  • روزهای زوج ، ساعت 18:00-15:00

   

  *** در این دوره  دروس 4 تا 12 از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

  *** شرکت در این دوره مستلزم گذراندن دوره A1-1 (دروس یک تا سه از کتاب Nuevo Prisma ) می باشد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • شروع دوره آمادگی آزمون DELE  سطح C1

  • شروع دوره از تاریخ 14 مهر ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 21:00 - 18:00
  • طول دوره 42 ساعت
  • هزینه دوره 10،000،000 ریال

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک فشرده سطح A1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 25 مرداد ماه 1397
  • روزهای پنجشنبه ، ساعت 17:00-14:00

   

  *** در این دوره کل کتاب Nuevo Prisma A1 تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک ویژه روزهای جمعه سطح A1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 25 آبان ماه 1397
  • روزهای جمعه ، ساعت 12:00-9:00
  • طول دوره هفت هفته

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک ویژه روزهای جمعه سطح A1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 6 مهر ماه 1397
  • روزهای جمعه ، ساعت 12:00-9:00
  • طول دوره هفت هفته

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک سه روز در هفته سطح A1-1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 10 شهریور ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 19:30-18:00

   

  **   زبان اسپانیایی در این دوره از سطح صفر تدریس خواهد شد

  *** در این دوره دروس یک تا چهار از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه صبح روزهای شنبه و چهارشنبه سطح A1-1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 17 مهر  ماه 1398
  • روزهای شنبه چهارشنبه ، ساعت 10:00 تا 11:30
  • خاتمه دوره 29 آبان ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید فشرده ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 14 آبان ماه 1397
  • روزهای زوج ، ساعت 14:00-17:00
  • طول دوره 2 هفته و نیم

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 28 اردیبهشت  ماه 1398
  • روزهای زوج ، ساعت 18:30-17:00
  • خاتمه دوره 29 خرداد ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-3 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 24 خرداد  ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 10:00 تا 13:00
  • خاتمه دوره 4 مرداد ماه ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-4 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 1 تیر ماه 1398
  • روزهای شنبه و چهارشنبه ، ساعت 18:30-17:00
  • خاتمه دوره 19 مرداد ماه 

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک سه روز در هفته سطح A2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 28 مهر ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 19:30-18:00

   

  *** در این دوره کتاب Nuevo Prisma A2 به صورت کامل تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک فشرده سطح A2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 25 مرداد ماه 1397
  • روزهای فرد ، ساعت 18:00 - 15:00

   

  **   برای شرکت در این دوره تعیین سطح ضروری است

  *** در این دوره کل کتاب Nuevo Prisma A2  تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک سه روز در هفته سطح A2-1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 15 شهریور ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 19:30-18:00

   

  *** در این دوره دروس یک تا سه  از کتاب Nuevo Prisma A2  تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A2-1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 27 اردیبهشت  ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 9:00 تا 12:00
  • خاتمه دوره 4 مرداد ماه ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک ویژه روزهای جمعه سطح A1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 3 آذر ماه 1397
  • روزهای جمعه ، ساعت 17:00-18:30
  • طول دوره هفت هفته

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک فشرده سطح B1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 4 شهریور ماه 1397
  • روزهای فرد، ساعت 18:00-15:00

   

  **   برای شرکت در این دوره تعیین سطح ضروری است

  *** در این دوره کل کتاب Nuevo Prisma B1  تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید