آموزش اسپانیایی

 • دوره دروس نوع دوره روزهای شروع دوره پایان دوره ساعت شهریه دوره آنلاین
  A1-1 1,2,3 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/12/18 18:30-17:00 350,000
  A1-2 4,5,6 ترمیک صبح شنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1400/01/07 12:00-10:30 350,000
  A1-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/10/01 18:30-17:00 350,000
  A1-4  10,12 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/10/01 20:15-18:45 350,000
  A2-1 1,2,3 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/12/18 20:15-18:45 400,000
  A2-2 4,5,6 ترمیک عصر یکشنبه،سه شنبه 1399/11/19 1400/01/03 21:30-20:00 400,000
  A2-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/12/18 18:30-17:00 400,000
  A2-3 7,8,9 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1399/12/18 20:15-18:45 400,000
  A2-4 10-12 ترمیک عصر پنجشنبه ها 1399/11/09 1400/01/05 14:00-17:00 400,000
  B1-1 1,2,3 ترمیک عصر شنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1400/01/07 18:30-17:00 550,000
  B1-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،چهارشنبه 1399/11/15 1400/01/07 20:30-19:00 550,000
  A1-1 1,2 ترمیک عصر شنبه، چهارشنبه 1399/11/15 1400/01/07 18:30-17:00 400,000
  A1-1 1,2,3 ترمیک صبح شنبه،چهارشنبه 1399/09/22 1399/11/08 12:00-10:30 350,000
  A1-1 1,2,3 ترمیک عصر یکشنبه،سه شنبه 1399/09/02 1399/10/16 20:15-18:45 350,000
  A1-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 20:15-18:45 350,000
  A1-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 20:15-18:45 350,000
  A1-3 7,8,9 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 18:30-17:00 350,000
  A1-4 10-12 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 18:30-17:00 350,000
  A2-1 1,2,3 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 18:30-17:00 400,000
  A2-3 7,8,9 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/09/01 1399/10/01 18:30-17:00 400,000
  A2-3 7,8,9 ترمیک عصر پنجشنبه 1399/09/15 1399/11/02 18:30-17:00 400,000
  B1-1 1,2,3 ترمیک عصر شنبه،چهارشنبه 1399/09/22 1399/11/08 20:15-18:45 550,000
  A1-1 1,2,3 ترمیک عصر پنجشنبه ها 1398/07/24 1399/09/06 14:00-17:00 350,000
  A1-1 1,2,3 ترمیک عصر یکشنبه، سه شنبه 1398/08/06 1399/09/25 20:15-18:45 350,000
  A1-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 18:30-17:00 350,000
  A1-3 7,8,9 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 18:30-17:00 350,000
  A1-4 10-12 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 18:30-17:00 350,000
  A1-4 10-12 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 20:15-18:45 350,000
  A1-4 10-12 ترمیک عصر یکشنبه، سه شنبه 1398/07/27 1399/09/11 21:30-20:00 350,000
  A2-2 4,5,6 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 18:30-17:00 400,000
  A2-2 4,5,6 ترمیک عصر پنجشنبه ها 1398/07/24 1399/09/06 14:00-17:00 400,000
  A2-4 10-12 ترمیک عصر شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 1399/07/23 1399/08/26 20:30-19:00  

   

 • nuevo Prisma N 4fcc89531fc76

   

  موسسه زبان اسپانیایی سروانتس پس از مطالعات فراوان در میان منابع درسی زبان اسپانیایی در داخل و خارج از کشور علیرغم وجود برخی کمبودها با توجه به جمیع جهات (کیفیت آموزش، بروز بودن مجموعه، جذابیت بصری کتابها و در دسترس بودن کتاب ها) مجموعه کتابهای Nuevo Prisma را به عنوان منبع درسی اصلی موسسه انتخاب نموده است. بدیهی است با توجه به نیازهای آموزشی شناخته شده توسط مدرسین موسسه، اختصاص و بکارگیری کتابهای جانبی تخصصی گرامر، واژگان و داستنهای کوتاه به همراه پخش فیلمها و صوتهای آموزشی در محیطی مطلوب و بهره مند از بروزترین امکانات آموزشی به ارتقای سطح آموزشی زبان آموزان یاری خواهد رساند.