آموزش اسپانیایی

 • نام دوره          

  درس         

  نوع دوره         

  روزهای                                       

  شروع دوره         

  پایان دوره           

  ساعت کلاس      

  شهریه- تومان    

  A2-3

  7,8,9

  ترمیک

  جمعه ها

  1398/06/29

  1398/08/17

  10:00-13:00

  380,000

  A1-2

  4,5,6

  ترمیک

  جمعه ها

  1398/06/26

  1398/09/08

  10:00-13:00

  330,000

  A1-1

  1,2,3

  ترمیک

  شنبه، چهارشنبه

  1398/07/17

  1398/08/29

  10:00-11:30

  300,000

  A1-3

  7,8,9

  ترمیک

  یکشنبه، سه شنبه

  1398/07/07

  1398/08/28

  17:00-18:30

  300,000

  A1-3

  1,2,3

  ترمیک

  پنجشنبه ها

  1398/07/04

  1398/08/16

  10:00-13:00

  330,000

  A2-3

  7,8,9

   ترمیک

   جمعه ها

  1398/06/29

  1398/08/17

  10:00-13:00

  380,000

  A1-1

   1,2,3

  فشرده

  شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

  1398/07/01

  1398/08/04

  20:00-18:30

  300,000

  A1-1

  1,2,3

  ترمیک

  پنجشنبه ها

  1398/07/04

  1398/08/16

  10:00-13:00

  330,000

  A1-1

  1,2,3

  ترمیک

  پنجشنبه ها

  1398/08/23

  1398/10/05

  14:00-17:00

  330,000

  A1-1

  1,2,3

  ترمیک

  یکشنبه، سه شنبه

  1398/08/12

  1398/09/26

  10:00-11:30

  300,000

  A1-1

  1,2,3

  ترمیک

  شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

  1398/08/11

  1398/09/13

  20:00-18:30

  330,000

  A1

  1-12

  فشرده

  شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

  1398/08/11

  1398/10/07

  14:00-17:00

  1,200,000

  B1-1

  1,2,3

  ترمیک

  پنجشنبه ها 

  1398/08/30

  1398/10/12

  14:00-17:00

  450,000

  KC-1

  ترمیک

  شنبه، چهارشنبه

  1398/08/18

  1398/09/21

  17:00-18:30 

  A1-2

  4,5,6

  ترمیک 

  شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 

  1398/08/11 

  1398/09/13 

   20:00-18:30

  300,000 

  A1-2

  4,5,6

  ترمیک

  یکشنبه، سه شنبه 

  1398/08/19 

  1398/09/26 

   20:00-18:30

  300,000 

  A1-2

  4,5,6

  ترمیک

  جمعه ها 

  1398/09/01 

  1398/10/13 

  10:00-13:00 

  330,000 

  A1-3 

  7,8,9

  ترمیک 

  یکشنبه، سه شنبه 

  1398/08/19 

  1398/10/03 

   20:00-18:30

  300,000 

  A2-2 

  4,5,6 

  ترمیک 

  شنبه، چهارشنبه 

  1398/08/11 

   1398/09/30

  17:00-18:30 

  350,000

 • نام دوره درس
  نوع دوره روزهای طول دوره شروع دوره ساعت کلاس شهریه- تومان
  A1-1 1,2,3 ترمیک روزهای زوج 5 هفته 1397/05/10 18:00-19:30 250،000
  A1 4-12 فشرده روزهای زوج 10 هفته 1397/05/13 15:00-18:00 750،000
  A1 1-12 آخر هفته
  پنجشنبه 20 هفته 1397/05/25 14:00-17:00 1،000،000
  A2 1-12 فشرده روزهای فرد 10 هفته 1397/05/25 14:00-17:00 1,200,000
  B1 1-12 فشرده روزهای فرد 10 هفته 1397/06/04 17:00-20:00 1،400،000
  A1-1 1,2,3 ترمیک روزهای زوج 5 هفته 1397/06/10 18:00-19:30 250،000
  A2-1 1,2,3 ترمیک پنجشنبه 7 هفته 1397/06/15 14:00-17:00 300,000
  A1-1 1,2,3 ترمیک یکشنبه، سه شنبه 7 هفته 1397/07/08 17:00-18:30 250،000
  A1-1 1,2,3 فشرده  روزهای زوج 3 هفته 1397/07/21  14:00-17:00 250،000
   DELE C1 - فشرده روزهای زوج 6 هفته 1397/07/07 18:00-21:00 1،000،000
  A2 1-12 ترمیک روزهای زوج 6 هفته 1397/07/28 17:00-18:30 1,200،000
  A1-1 1,2,3 ترمیک جمعه ها 7 هفته 1397/07/06 9:00-12:00 280،000
  A1-1 1,2,3 ترمیک شنبه، چهارشنبه 7 هفته 1397/08/05 تماس 250،000
  A1-2 4,5,6 فشرده روزهای زوج 3 هفته 1397/08/14 14:00-17:00 250،000
  B1 1,2,3 ترمیک روزهای زوج 7 هفته 1397/09/03 17:00-18:30 350،000
  A1-1 1,2,3 ترمیک جمعه ها 7 هفته 1397/08/25 9:00-12:00 280،000
  A2-1 1,2,3 ترمیک شنبه، چهارشنبه 7 هفته 1397/10/15 17:00-18:30 300،000
  B1 1,2,3 ترمیک پنجشنبه ها 7 هفته 1397/10/20 13:30-16:30 350،000
  A2-3 7,8,9 ترمیک پنجشنبه ها 7 هفته 1397/10/20 10:00-13:00 300،000
  A1-2 4,5,6 ترمیک شنبه ، دوشنبه  7 هفته 1397/10/1 10:00-11:30 250،000
  کارگاه آموزشی اسپانیا - شش جلسه پنجشنبه ها 3 هفته 1397/09/29 9:00-12:00 4،000،000
  A1-1 1,2,3 آخر هفته جمعه ها 7 هفته 1397/11/03 9:00-12:00 280،000
 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 26 مهر ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 10:00 تا 13:00
  • خاتمه دوره 8 آذر ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 26 مهر ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 10:00 تا 13:00
  • خاتمه دوره 8 آذر ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • شروع دوره آمادگی آزمون DELE  سطح C1

  • شروع دوره از تاریخ 14 مهر ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 21:00 - 18:00
  • طول دوره 42 ساعت
  • هزینه دوره 10،000،000 ریال

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک فشرده سطح A1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 25 مرداد ماه 1397
  • روزهای پنجشنبه ، ساعت 17:00-14:00

   

  *** در این دوره کل کتاب Nuevo Prisma A1 تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک ویژه روزهای جمعه سطح A1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 25 آبان ماه 1397
  • روزهای جمعه ، ساعت 12:00-9:00
  • طول دوره هفت هفته

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک ویژه روزهای جمعه سطح A1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 6 مهر ماه 1397
  • روزهای جمعه ، ساعت 12:00-9:00
  • طول دوره هفت هفته

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک سه روز در هفته سطح A1-1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 10 شهریور ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 19:30-18:00

   

  **   زبان اسپانیایی در این دوره از سطح صفر تدریس خواهد شد

  *** در این دوره دروس یک تا چهار از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه صبح روزهای شنبه و چهارشنبه سطح A1-1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 17 مهر  ماه 1398
  • روزهای شنبه چهارشنبه ، ساعت 10:00 تا 11:30
  • خاتمه دوره 29 آبان ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید فشرده ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 14 آبان ماه 1397
  • روزهای زوج ، ساعت 14:00-17:00
  • طول دوره 2 هفته و نیم

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 28 اردیبهشت  ماه 1398
  • روزهای زوج ، ساعت 18:30-17:00
  • خاتمه دوره 29 خرداد ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-3 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 24 خرداد  ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 10:00 تا 13:00
  • خاتمه دوره 4 مرداد ماه ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-4 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 1 تیر ماه 1398
  • روزهای شنبه و چهارشنبه ، ساعت 18:30-17:00
  • خاتمه دوره 19 مرداد ماه 

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک سه روز در هفته سطح A2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 28 مهر ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 19:30-18:00

   

  *** در این دوره کتاب Nuevo Prisma A2 به صورت کامل تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک فشرده سطح A2 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 25 مرداد ماه 1397
  • روزهای فرد ، ساعت 18:00 - 15:00

   

  **   برای شرکت در این دوره تعیین سطح ضروری است

  *** در این دوره کل کتاب Nuevo Prisma A2  تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک سه روز در هفته سطح A2-1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 15 شهریور ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 19:30-18:00

   

  *** در این دوره دروس یک تا سه  از کتاب Nuevo Prisma A2  تدریس خواهد شد

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A2-1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 27 اردیبهشت  ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 9:00 تا 12:00
  • خاتمه دوره 4 مرداد ماه ماه

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید

   

   

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک ویژه روزهای جمعه سطح A1 زبان آموز می پذیرد

   

  • شروع دوره از تاریخ 3 آذر ماه 1397
  • روزهای جمعه ، ساعت 17:00-18:30
  • طول دوره هفت هفته

   

  برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید